Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL nr. 39 / 2023privind Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții, a indicatorilor tehnico-econimici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DIN COMUNA CHIOJDU, JUDEȚUL BUZĂU” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2023/08/31
HCL nr. 38 / 2023privind Aprobarea notei de fundamentare pentru obiectivul de investiție: „Asigurarea de sisteme TIC în UAT comuna Chiojdu, județul Buzău” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență  în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV-Coeziune economică, socială și teritorială-Componenta C 10-Fondul local2023/08/31
HCL nr. 37 / 2023privind Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/ acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 și 2026-2027, la nivelul UAT comuna Chiojdu, județul Buzău2023/08/31
HCL nr. 36 / 2023privind Alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Chiojdu, din data 31 august 20232023/08/31
HCL nr. 35 / 2023privind Aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu, pentru trimestrul I al anului 20232023/07/28
HCL nr. 34 / 2023prvind Completarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 20232023/06/30
HCL nr. 33 / 2023privind Alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni, începând cu luna iulie 20232023/06/30
HCL nr. 32 / 2023privind Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Chiojdu în comisia de evaluare a ofertelor și comisia de soluționare a contestațiilor pentru vânzarea, prin licitație publică, a apartamentului nr. 4 din blocul de locuințe P+2, aparținând domeniului privat al comunei Chiojdu, județul Buzău2023/06/30
HCL nr. 31 / 2023privind Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Chiojdu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Glodeanu Sărat în Asociație2023/06/30
HCL nr. 30 / 2023privind Aprobarea procedurilor pentru investiția înființare parc fotovoltaic în comuna Chiojdu2023/06/30
HCL nr. 29 / 2023privind Atestarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Chiojdu, județul Buzău2023/06/30
HCL nr. 28 / 2023privind Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Chiojdu, județul Buzău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului2023/05/23
HCL nr. 27 / 2023privind Aprobarea participării unității administratriv teritoriale Chiojdu în proiectul „Dotarea cu microbuze școlare verzi(electrice)pentru unități de învățamânt preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență2023/05/23
HCL nr. 26 / 2023privind Stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău-familia ocupațională „Administrație”2023/04/27
HCL nr. 25 / 2023privind Vânzarea unui apartament din blocul de locuințe P+2, din domeniul privat al comunei Chiojdu, județul Buzău2023/04/27
HCL nr. 24 / 2023privind Aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău2023/04/27
HCL nr. 23 / 2023privind Menținerea aderării ca „Membru Asociat” a comunei Chiojdu la Parteneriatul Public-Privat de Dezvoltare Regională-Asociația Grupul de Dezvoltare Locală (GAL) Valea Buzăului, județul Buzău2023/04/27
HCL nr. 22 / 2023privind Aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul I al anului 20232023/04/27
HCL nr. 21 / 2023privind Indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2024, cu rata inflației de 13,8%2023/04/27
HCL nr. 20 / 2023privind Alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară a Consiliului Local Chiojdu, din data de 27.04.20232023/04/27
HCL nr. 19 / 2023privind Atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Chiojdu, județul Buzău2023/03/30
HCL nr. 18 / 2023privind Completarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 20232023/03/30
HCL nr. 17 / 2023privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni începând cu luna aprilie 20232023/03/30
HCL nr. 16 / 2023privind Aprobarea bugetului veniturilor proprii pentru anul 20232023/03/30
HCL nr. 15 / 2023privind Aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Interconumitară „PROGAZ BUZĂU 2020”2023/02/22
HCL nr. 14 / 2023privind Încheierea unui acord de parteneriat2023/02/22
HCL nr. 13 / 2023privind Aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a terenului proprietate privată a comunei Chiojdu, județul Buzău, tarla 83, înscris în cartea funciară nr. 22189 a comunei Chiojdu, cu nr. cadastral 221892023/02/22
HCL nr. 12 / 2023privind Modificarea Hotărârii Consiliului Local Chiojdu nr. 5/19.02.2009 privind înscrierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al comunei Chiojdu și aprobarea vanzării acesteia2023/02/22
HCL nr. 11 / 2023privind Organizarea pășunatului în anul 20232023/02/22
HCL nr. 10 / 2023privind Stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria comunei Chiojdu, județul Buzău2023/02/22
HCL nr. 9 / 2023privind Inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Chiojdu, județul Buzău2023/02/22
HCL nr. 8 / 2023privind Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu, județul Buzău, pe anul 20232023/02/22
HCL nr. 7 / 2023privind Modificarea Hotărârii Consiliului Local Chiojdu nr. 58/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 20232023/01/31
HCL nr. 6 / 2023privind Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Chiojdu, județul Buzău, prin compartimentul de asistență socială, în anul 20232023/01/31
HCL nr. 5 / 2023privind Aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul IV al anului 20222023/01/31
HCL nr. 4 / 2023privind Stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Chiojdu este membru asociat2023/01/31
HCL nr. 3 / 2023privind Aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Chiojdu, județul Buzău pentru anul școlar 2023-20242023/01/31
HCL nr. 2 / 2023privind Acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare sursa A la 31.12.20222023/01/06
HCL nr. 1 / 2023privind Alegerea președintelui de ședință pentru sedința extraordinară a Consiliului Local Chiojdu din data de 6 ianuarie 20232023/01/06
HCL nr. 57 / 2022privind Aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale(MMSS) și Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) Chiojdu în vederea implementării proiectului „HUB de servicii MMSS-SII MMSS” , cod MySmis 130963, în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-20202022/11/28
HCL nr. 56 / 2022   privind Completarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 20222022/11/28
HCL nr. 55 / 2022   privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 20222022/11/28
HCL nr. 54 / 2022  privind Aprobarea vânzării, prin licitație publică deschisă cu strigare, a unor bunuri mobile aflate în stare de funcționare,aparținând Primăriei comunei Chiojdu, județul Buzău2022/10/31
HCL nr. 53 / 2022  privind Transformarea unei funcții publice de execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău2022/10/31
HCL nr. 52 / 2022  privind Aprobarea participării în cadrul programului de investitii finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență-componenta C1-Managementul Apei, Investiția 3, Sprijinirea conectarii populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente2022/10/31
HCL nr. 51 / 2022  privind Aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul III al anului 20222022/10/31
HCL nr. 50 / 2022  privind Aprobarea trecerii apartamentelor din blocul de locuințe P+2 și a terenului aferent, din domeniul public în domeniul privat al comunei Chiojdu, județul Buzău2022/10/31
HCL nr. 49 / 2022  privind Trecerea terenului înscris în cartea funciară nr. 20614, din domeniul public al comunei Chiojdu și cu drept de folosință Consiliul Județean Buzău, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate 2022/10/31
HCL nr. 48 / 2022  privind Completarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 20222022/10/31
HCL nr. 47 / 2022  privind Aprobarea PUZ (Plan Urbanistic Zonal) și Regulamentul local aferent-pentru lucrarea „Construire Complex Turistic” extravilan comuna Chiojdu, județul Buzău2022/10/31
HCL nr. 46 / 2022  privind Desemnarea pentru anul școlar 2022-2023, a reprezentantului Consiliului Local Chiojdu în Consiliul de Administrație al  la Școlii Gimnaziale „Constantin Giurescu” Chiojdu2022/09/26
HCL nr. 45 / 2022  privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 20222022/09/26
HCL nr. 44 / 2022  privind Completarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 20222022/09/26
HCL nr. 43 / 2022  privind Aprobarea valorii investițiilor aferente UAT Chiojdu și a participării Consiliului Local al comunei Chiojdu la cofinanțarea  „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020”2022/09/26
HCL nr. 42 / 2022  privind Aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, și a indicatorilor tehnico-economici, revizuiți, pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020”2022/09/26
HCL nr. 41 / 2022  privind Desemnarea pentru anul școlar 2022-2023, a reprezentantului Consiliului Local Chiojdu în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației la Școala Gimnazială „Constantin Giurescu” Chiojdu2022/09/26
HCL nr. 40 / 2022  privind Alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni începând cu luna octombrie 20222022/09/26
HCL nr. 39 / 2022 privind Modificarea Hotarârii nr. 24 din 29.04.2022 a Consiliului Local Chiojdu privind aprobarea proiectului „ Dezvoltarea unui Centru Comunitar Integrat în comuna Chiojdu, județul Buzău2022/08/31
HCL nr. 38 / 2022 privind Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Chiojdu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea prelungirii Strategiei de Dezvoltare a serviciului de alimentare cu apă  și canalizare pentru aria de operare – Județul Buzău 2016-20202022/08/31
HCL nr. 37 / 2022privind Participarea la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public  și aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici  aferenți obiectivului de investiție „ Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Chiojdu 2022/08/18
HCL nr. 36 / 2022privind Aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul II al anului 20222022/07/29
HCL nr. 35 / 2022privind Completarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 20222022/07/29
HCL nr. 34 / 2022privind Stabilirea unei suprafețe de teren neproductiv în vederea depozitării temporare a deșeurilor biodegradabile provenite din grădini și parcuri (deșeuri verzi), colectate separat pe raza comunei Chiojdu, județul Buzău2022/07/15
HCL nr. 33 / 2022privind Instituirea unor puncte de colectare a deșeurilor  pe raza comunei Chiojdu, județul Buzău2022/07/15
HCL nr. 32 / 2022privind Aprobarea exprimării acordului și efectuării procedurilor legale pentru realizarea proiectului ” Realizare stații de încărcare vehicule electrice în Comuna Chiojdu, județul Buzau” prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice 2022/06/28
HCL nr. 31 / 2022privind Aprobarea unor măsuri/demersuri cu privire la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Chiojdu este membru asociat2022/06/28
HCL nr. 30 / 2022 privind Alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni începând cu luna iulie 20222022/06/28
HCL nr. 29 / 2022privind Completarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău2022/05/31
HCL nr. 28 / 2022privind Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Chiojdu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cochirleanca în Asociație2022/05/31
HCL nr. 27 / 2022privind Completarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 20222022/05/31
HCL nr. 26 / 2022privind Aprobarea cererii de finanțare și a valorii proiectului pentru obiectivul de investiție „ Asigurarea de sisteme TIC în UAT comuna Chiojdu, judetul Buzău” în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV-Coeziune economică, socială și teritorială- Componenta C10-Fondul local2022/04/29
HCL nr. 25 / 2022privind Aprobarea semnării actului adițional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 2335/7.05.2021 pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Chiojdu încheiat între comuna Chiojdu și Cristinescu Cosmin-Valeriu2022/04/29
HCL nr. 24 / 2022privind Aprobarea proiectului „Dezvoltarea unui Centru Comunitar Integrat în comuna Chiojdu, județul Buzău2022/04/29
HCL nr. 23 / 2022privind Aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău2022/04/29
HCL nr. 22 / 2022privind Aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul I al anului 20222022/04/29
HCL nr. 21 / 2022privind Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Chiojdu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Boldu în Asociație2022/04/29
HCL nr. 20 / 2022privind Aprobarea indexarii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 cu rata inflației de 5,1%2022/04/29
HCL nr. 19 / 2022privind Desemnarea consilierului local care va reprezenta Consiliul Local Chiojdui în Adunarea Generală ordinară a Obștii Moșnenilor Chiojdeni2022/03/22
HCL nr. 18 / 2022privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 20222022/03/22
HCL nr. 17 / 2022privind Alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni începând cu luna aprilie 20222022/03/22
HCL nr. 16 / 2022privind Aprobarea protocolului de colaborare între Primăria comunei Chiojdu și Inspectoratul Județean de Poliție Buzău2022/02/23
HCL nr. 15 / 2022privind Organizarea pășunatului în anul 20222022/02/23
HCL nr. 14 / 2022privind Dersemnarea reprezentanților Consiliului Local Chiojdu, membru si membru supleant, în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială „Constantin Giurescu” Chiojdu2022/02/23
HCL nr. 13 / 2022privind Aprobarea bugetului veniturilor proprii pentru anul 2022 HCL nr. 13 din 23.02.20222022/02/23
HCL nr. 12 / 2022privind Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 2022 HCL nr. 12 din 23.02.20222022/02/23
HCL nr. 11 / 2022privind Aprobarea vanzării unui teren intravilan din domeniul privat al comunei Chiojdu, județul Buzău2022/02/23
HCL nr. 10 / 2022privind Stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Chiojdu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”2022/02/23
HCL nr. 9 / 2022privind Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Chiojdu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” și să voteze aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare2022/02/23
HCL nr. 8 / 2022privind Aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul IV al anului  20212022/01/31
HCL nr. 7 / 2022privind Stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria comunei Chiojdu, pentru anul 20222022/01/31
HCL nr. 6 / 2022privind Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Chiojdu în Adunarera Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunelor Ghergheasa si Mihăilești în Asociație2022/01/31
HCL nr. 5 / 2022privind Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Chiojdu în Adunarera Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din Asociație2022/01/31
HCL nr. 4 / 2022privind Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Chiojdu, județul Buzău, prin compartimentul de asistență socială, în anul 20222022/01/31
HCL nr. 3 / 2022privind Înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Chiojdu, județul Buzău2022/01/31
HCL nr. 2 / 2022privind Aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Unitatea Administrativ-Teritorială comuna  Chiojdu, județul Buzău pentru anul școlar 2022-20232022/01/31
HCL nr. 1 / 2022privind Acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare sursa A la 31.12.2021 și a deficitului secțiunii de dezvoltare sursa E la 31.12.20212022/01/06
HCL nr. 77 / 2021privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 20212021/12/23
HCL nr. 76 / 2021privind Alegerea președintelui de ședință, pentru ședința de îndata a Consiliului Local Chiojdu, din data de 23 decembrie 20212021/12/23
HCL nr. 75 / 2021privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 20212021/12/16
HCL nr. 74 / 2021privind Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local,care vor fi realizate în anul 2022 de către beneficiarii venitului minim garantat2021/12/16
HCL nr. 73 / 2021privind Alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni începând cu luna ianuarie 20222021/12/16
HCL nr. 72 / 2021privind Aprobarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu, județul Buzău pentru anul 20222021/12/16
HCL nr. 71 / 2021privind Înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență tip V1 al comunei Chiojdu, județul Buzău2021/11/25
HCL nr. 70 / 2021privind Participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Chiojdu”2021/11/25
HCL nr. 69 / 2021privind Completarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 20212021/11/25
HCL nr. 68 / 2021privind Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 20222021/11/25
HCL nr. 67 / 2021privind Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estinmativ pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Chiojdu, județul Buzău2021/10/26
HCL nr. 66 / 2021privind Predarea către Ministerului Dezvoltării Lucrarilor Publice și Administrașiei prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. Proiect pilot-„Sală de educație fizică școlară” din sat Chiojdu, comuna Chiojdu, județul Buzău2021/10/26
HCL nr. 65 / 2021privind Completarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 20212021/10/26
HCL nr. 64 / 2021privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 20212021/10/26
HCL nr. 63 / 2021privind Aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul III al anului 20212021/10/26
HCL nr. 62 / 2021privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 2021 și modificarea listei de investiții aferentă bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 20212021/09/30
HCL nr. 61 / 2021privind Alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna octombrie 20212021/09/30
HCL nr. 60 / 2021privind Desemnarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentantului  Consiliului Local Chiojdu în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației la  Școala Gimnazială„Constantin Giurescu” Chiojdu2021/09/30
HCL nr. 59 / 2021privind Desemnarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Consiliului Local Chiojdu în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Constantin Giurescu” Chiojdu2021/09/30
HCL nr. 58 / 2021privind Completarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 20212021/08/31
HCL nr. 57 / 2021privind Completarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 20212021/07/29
HCL nr. 56 / 2021privind Atribuirea unor terenuri în folosință gratuită pentru constrire locuință proprietate personală2021/07/29
HCL nr. 55 / 2021privind incheierea unui acord de parteneriat Aprobarea participării unității administrativ-teritoriale comuna Chiojdu, în calitate de asociat-membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”2021/07/29
HCL nr. 54 / 2021privind incheierea unui acord de parteneriat2021/07/29
HCL nr. 53 / 2021privind Aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul II al anului 20212021/07/29
HCL nr. 52 / 2021privind Aprobarea închirierii, prin licitație publică,a spațiului cu destinația„Dispensar medical” aflat în domeniul public al comunei Chiojdu, județul Buzău2021/07/29
HCL nr. 51 / 2021privind Completarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 20212021/06/30
HCL nr. 50 / 2021privind Aprobarea semnării actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare între MMPS/MS/ME/UAT, elaborat în cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale”cod SMIS 2014+:1226072021/06/30
HCL nr. 49 / 2021privind Dezmembrarea imobilului-teren situat în extravilanul comunei Chiojdu, județul Buzău2021/06/30
HCL nr. 48 / 2021privind Alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni începând cu luna iulie 20212021/06/30
HCL nr. 47 / 2021privind Modificarea Hotărârii Consiliului Local Chiojdu nr. 10 din 28.02.2019 privind stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția de urgență în cazurile de violență domestică2021/06/30
HCL nr. 46 / 2021privind Acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociație2021/06/30
HCL nr. 45 / 2021privind Acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din Asociație2021/06/30
HCL nr. 44 / 2021privind Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Chiojdu în comisia de evaluare a ofertelor și comisia de soluționare a contestațiilor  pentru concesionarea prin licitație publică deschisă a terenului în suprafață de 1500 mp, situat în extravilanul localității Chiojdu, tarla 73, parcelă 2498, nr. cadastral 21796 si a terenului în suprafata de 64 mp  situat în extravilanul localității Cătiașu, tarala 48, parcelă 1408, nr. cadastral 218312021/05/27
HCL nr. 43 / 2021privind Aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Chiojdu, județul Buzău, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora2021/05/27
HCL nr. 42 / 2021privind Aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Local al comunei Chiojdu2021/05/27
HCL nr. 41 / 2021privind Revocarea Hotărârii nr. 18/26.05.2021 privind Completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Chiojdu, județul Buzău2021/05/27
HCL nr. 40 / 2021privind Completarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 20212021/05/27
HCL nr. 39 / 2021privind Aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău2021/05/27
HCL nr. 38 / 2021privind Modificarea Hotărârii Consiliului Local Chiojdu nr. 27/30.03.2021 privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Chiojdu, județul Buzău2021/05/27
HCL nr. 37 / 2021privind Reorganizarea comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe,administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț a Consiliului Local Chiojdu2021/05/27
HCL nr. 36 / 2021privind Aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 20212021/04/27
HCL nr. 35 / 2021privind Concesionarea prin licitație publică deschisă  a terenului aparținând domeniului privat al comunei Chiojdu în suprafață de 1500 mp, situat în extravilanul localității Chiojdu, tarla 73, parcela 2498, comuna Chiojdu, având numărul cadastral 217962021/04/27
HCL nr. 34 / 2021privind Concesionarea prin licitație publică deschisă  a terenului aparținând domeniului privat al comunei Chiojdu în suprafață de 64 mp, situat în extravilanul satului Cătiașu, tarla 48, parcela 1408, comuna Chiojdu, având numărul cadastral 218312021/04/27
HCL nr. 33 / 2021privind Aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Chiojdu, județul Buzău și stabilirea modului de valorificare2021/04/27
HCL nr. 32 / 2021privind Aprobarea amplasamentului stațiilor publice pentru traseele de transport public de persoane care tranzitează comuna Chiojdu si a Programului județean de transport rutier de persoane pentru servicii regulate aferent județului Buzău, pentru traseele care tranzitează comuna Chiojdu2021/04/27
HCL nr. 31 / 2021privind Aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul I al anului 20212021/04/27
HCL nr. 30 / 2021privind Aprobarea bugetului veniturilor proprii pentru anul 20212021/04/27
HCL nr. 29 / 2021privind Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al comunei Chiojdu, județul Buzău2021/04/27
HCL nr. 28 / 2021privind Aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflației de 2,6%2021/04/27
HCL nr. 27 / 2021privind Inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Chiojdu, județul Buzău2021/03/30
HCL nr. 26 / 2021privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Chiojdu2021/03/30
HCL nr. 25 / 2021privind Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor / acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului, la nivelul UAT comuna Chiojdu, județul Buzău2021/03/30
HCL nr. 24 / 2021privind Alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 20212021/03/30
HCL nr. 23 / 2021privind Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Moiseanu Valeriu2021/02/26
HCL nr. 22 / 2021privind Modificarea Hotărârii nr. 16 din 28.03.2016 a Consiliului Local Chiojdu privind punerea la dispoziția Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupta Terenurilor din comuna Chiojdu a unor terenuri aflate în proprietatea privată a comunei Chiojdu, în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptățite 2021/02/26
HCL nr. 21 / 2021privind Aprobarea repoziționării terenurilor atribuite pentru construirea unuei locuințe proprietate personală2021/02/26
HCL nr. 20 / 2021privind Organizarea pășunatului în anul 20212021/02/26
HCL nr. 19 / 2021privind Stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria comunei Chiojdu2021/02/26
HCL nr. 18 / 2021privind Completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Chiojdu2021/02/26
HCL nr. 17 / 2021privind Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 20212021/02/26
HCL nr. 16 / 2021privind Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Chiojdu este membru asociat2021/02/26
HCL nr. 15 / 2021privind Aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție și transformarea unei funcții contractuale de execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău2021/02/26
HCL nr. 14 / 2021privind Aprobarea alipirii imobil-teren, situat în intravilanul comunei Chiojdu, județul Buzău2021/02/26
HCL nr. 13 / 2021privind Concesionarea prin licitație publică deschisă a terenului neproductiv aparținând domeniului privat al comunei Chiojdu în suprafață de 1.500 mp, situat în extravilanul localității Chiojdu, tarla 73, parcelă 2498, comuna Chiojdu, având numărul cadastral 217962021/02/26
HCL nr. 12 / 2021privind Transformarea unei funcții publice de execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău2021/01/29
HCL nr. 11 / 2021privind Aprobarea Stragegiei de achiziții publice a comunei Chiojdu pentru anul 20212021/01/29
HCL nr. 10 / 2021privind Aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2021-20222021/01/29
HCL nr. 9 / 2021privind Aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Chiojdu, județul Buzău, prin compartimentul de asistență socială, în anul 20212021/01/29
HCL nr. 8 / 2021privind Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, care vor fi realizate în anul 2021 de către beneficiarii venitului minim garantat2021/01/29
HCL nr. 7 / 2021privind Retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit pentru construirea unei locuințe proprietate personală2021/01/29
HCL nr. 6 / 2021privind Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Chiojdu pentru perioada 2021-20272021/01/29
HCL nr. 5 / 2021privind Desemnarea noului reprezentant legal al comunei Chiojdu, județul Buzău, în implementarea proiectului „Asfaltare drum local în comuna Chiojdu, județul Buzău” prin Măsura 8/6B „Dezvoltarea satelor” lansat de GAL Valea Buzăului în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-20202021/01/29
HCL nr. 4 / 2021privind Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Chiojdu în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale  ale secretarului general al comunei Chiojdu, județul Buzău2021/01/29
HCL nr. 3 / 2021privind Aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul IV al anului 20202021/01/29
HCL nr. 2 / 2021privind Aprobarea realizării Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Chiojdu, Cătina și Calvini, județul Buzău”2021/01/15
HCL nr. 1 / 2021privind Aprobarea depunerii proiectului„Dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tipul tabletelor școlare si alte echipamente IT în cadrul unităților de învățământ de pe raza comunei Chiojdu, pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-Cov-2”, în cadrul Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație2021/01/15

Arhivă Hotărâri ale Consiliului local 

Comments are closed.