Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL nr. 8 / 2022privind Aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul IV al anului  20212022/01/31
HCL nr. 7 / 2022privind Stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria comunei Chiojdu, pentru anul 20222022/01/31
HCL nr. 6 / 2022privind Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Chiojdu în Adunarera Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunelor Ghergheasa si Mihăilești în Asociație2022/01/31
HCL nr. 5 / 2022privind Acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Chiojdu în Adunarera Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din Asociație2022/01/31
HCL nr. 4 / 2022privind Aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Chiojdu, județul Buzău, prin compartimentul de asistență socială, în anul 20222022/01/31
HCL nr. 3 / 2022privind Înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Chiojdu, județul Buzău2022/01/31
HCL nr. 2 / 2022privind Aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Unitatea Administrativ-Teritorială comuna  Chiojdu, județul Buzău pentru anul școlar 2022-20232022/01/31
HCL nr. 1 / 2022privind Acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare sursa A la 31.12.2021 și a deficitului secțiunii de dezvoltare sursa E la 31.12.20212022/01/06
HCL nr. 77 / 2021privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 20212021/12/23
HCL nr. 76 / 2021privind Alegerea președintelui de ședință, pentru ședința de îndata a Consiliului Local Chiojdu, din data de 23 decembrie 20212021/12/23
HCL nr. 75 / 2021privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 20212021/12/16
HCL nr. 74 / 2021privind Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local,care vor fi realizate în anul 2022 de către beneficiarii venitului minim garantat2021/12/16
HCL nr. 73 / 2021privind Alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni începând cu luna ianuarie 20222021/12/16
HCL nr. 72 / 2021privind Aprobarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu, județul Buzău pentru anul 20222021/12/16
HCL nr. 71 / 2021privind Înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență tip V1 al comunei Chiojdu, județul Buzău2021/11/25
HCL nr. 70 / 2021privind Participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Chiojdu”2021/11/25
HCL nr. 69 / 2021privind Completarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 20212021/11/25
HCL nr. 68 / 2021privind Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 20222021/11/25
HCL nr. 67 / 2021privind Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estinmativ pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Chiojdu, județul Buzău2021/10/26
HCL nr. 66 / 2021privind Predarea către Ministerului Dezvoltării Lucrarilor Publice și Administrașiei prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. Proiect pilot-„Sală de educație fizică școlară” din sat Chiojdu, comuna Chiojdu, județul Buzău2021/10/26
HCL nr. 65 / 2021privind Completarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 20212021/10/26
HCL nr. 64 / 2021privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 20212021/10/26
HCL nr. 63 / 2021privind Aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul III al anului 20212021/10/26
HCL nr. 62 / 2021privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 2021 și modificarea listei de investiții aferentă bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pe anul 20212021/09/30
HCL nr. 61 / 2021privind Alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna octombrie 20212021/09/30
HCL nr. 60 / 2021privind Desemnarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentantului  Consiliului Local Chiojdu în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației la  Școala Gimnazială„Constantin Giurescu” Chiojdu2021/09/30
HCL nr. 59 / 2021privind Desemnarea pentru anul școlar 2021-2022 a reprezentanților Consiliului Local Chiojdu în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Constantin Giurescu” Chiojdu2021/09/30
HCL nr. 58 / 2021privind Completarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 20212021/08/31
HCL nr. 57 / 2021privind Completarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 20212021/07/29
HCL nr. 56 / 2021privind Atribuirea unor terenuri în folosință gratuită pentru constrire locuință proprietate personală2021/07/29
HCL nr. 55 / 2021privind incheierea unui acord de parteneriat Aprobarea participării unității administrativ-teritoriale comuna Chiojdu, în calitate de asociat-membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”2021/07/29
HCL nr. 54 / 2021privind incheierea unui acord de parteneriat2021/07/29
HCL nr. 53 / 2021privind Aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul II al anului 20212021/07/29
HCL nr. 52 / 2021privind Aprobarea închirierii, prin licitație publică,a spațiului cu destinația„Dispensar medical” aflat în domeniul public al comunei Chiojdu, județul Buzău2021/07/29
HCL nr. 51 / 2021privind Completarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 20212021/06/30
HCL nr. 50 / 2021privind Aprobarea semnării actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare între MMPS/MS/ME/UAT, elaborat în cadrul proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale”cod SMIS 2014+:1226072021/06/30
HCL nr. 49 / 2021privind Dezmembrarea imobilului-teren situat în extravilanul comunei Chiojdu, județul Buzău2021/06/30
HCL nr. 48 / 2021privind Alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni începând cu luna iulie 20212021/06/30
HCL nr. 47 / 2021privind Modificarea Hotărârii Consiliului Local Chiojdu nr. 10 din 28.02.2019 privind stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția de urgență în cazurile de violență domestică2021/06/30
HCL nr. 46 / 2021privind Acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociație2021/06/30
HCL nr. 45 / 2021privind Acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din Asociație2021/06/30
HCL nr. 44 / 2021privind Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Chiojdu în comisia de evaluare a ofertelor și comisia de soluționare a contestațiilor  pentru concesionarea prin licitație publică deschisă a terenului în suprafață de 1500 mp, situat în extravilanul localității Chiojdu, tarla 73, parcelă 2498, nr. cadastral 21796 si a terenului în suprafata de 64 mp  situat în extravilanul localității Cătiașu, tarala 48, parcelă 1408, nr. cadastral 218312021/05/27
HCL nr. 43 / 2021privind Aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Chiojdu, județul Buzău, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora2021/05/27
HCL nr. 42 / 2021privind Aprobarea Regulamentului propriu cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Local al comunei Chiojdu2021/05/27
HCL nr. 41 / 2021privind Revocarea Hotărârii nr. 18/26.05.2021 privind Completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Chiojdu, județul Buzău2021/05/27
HCL nr. 40 / 2021privind Completarea Programului anual al achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 20212021/05/27
HCL nr. 39 / 2021privind Aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău2021/05/27
HCL nr. 38 / 2021privind Modificarea Hotărârii Consiliului Local Chiojdu nr. 27/30.03.2021 privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Chiojdu, județul Buzău2021/05/27
HCL nr. 37 / 2021privind Reorganizarea comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finanțe,administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, protecția mediului și comerț a Consiliului Local Chiojdu2021/05/27
HCL nr. 36 / 2021privind Aprobarea utilizării excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 20212021/04/27
HCL nr. 35 / 2021privind Concesionarea prin licitație publică deschisă  a terenului aparținând domeniului privat al comunei Chiojdu în suprafață de 1500 mp, situat în extravilanul localității Chiojdu, tarla 73, parcela 2498, comuna Chiojdu, având numărul cadastral 217962021/04/27
HCL nr. 34 / 2021privind Concesionarea prin licitație publică deschisă  a terenului aparținând domeniului privat al comunei Chiojdu în suprafață de 64 mp, situat în extravilanul satului Cătiașu, tarla 48, parcela 1408, comuna Chiojdu, având numărul cadastral 218312021/04/27
HCL nr. 33 / 2021privind Aprobarea exploatării masei lemnoase din fondul forestier proprietatea comunei Chiojdu, județul Buzău și stabilirea modului de valorificare2021/04/27
HCL nr. 32 / 2021privind Aprobarea amplasamentului stațiilor publice pentru traseele de transport public de persoane care tranzitează comuna Chiojdu si a Programului județean de transport rutier de persoane pentru servicii regulate aferent județului Buzău, pentru traseele care tranzitează comuna Chiojdu2021/04/27
HCL nr. 31 / 2021privind Aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul I al anului 20212021/04/27
HCL nr. 30 / 2021privind Aprobarea bugetului veniturilor proprii pentru anul 20212021/04/27
HCL nr. 29 / 2021privind Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al comunei Chiojdu, județul Buzău2021/04/27
HCL nr. 28 / 2021privind Aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 cu rata inflației de 2,6%2021/04/27
HCL nr. 27 / 2021privind Inițierea procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Chiojdu, județul Buzău2021/03/30
HCL nr. 26 / 2021privind Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Chiojdu2021/03/30
HCL nr. 25 / 2021privind Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor / acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului, la nivelul UAT comuna Chiojdu, județul Buzău2021/03/30
HCL nr. 24 / 2021privind Alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 20212021/03/30
HCL nr. 23 / 2021privind Constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Moiseanu Valeriu2021/02/26
HCL nr. 22 / 2021privind Modificarea Hotărârii nr. 16 din 28.03.2016 a Consiliului Local Chiojdu privind punerea la dispoziția Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupta Terenurilor din comuna Chiojdu a unor terenuri aflate în proprietatea privată a comunei Chiojdu, în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptățite 2021/02/26
HCL nr. 21 / 2021privind Aprobarea repoziționării terenurilor atribuite pentru construirea unuei locuințe proprietate personală2021/02/26
HCL nr. 20 / 2021privind Organizarea pășunatului în anul 20212021/02/26
HCL nr. 19 / 2021privind Stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria comunei Chiojdu2021/02/26
HCL nr. 18 / 2021privind Completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Chiojdu2021/02/26
HCL nr. 17 / 2021privind Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 20212021/02/26
HCL nr. 16 / 2021privind Aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Chiojdu este membru asociat2021/02/26
HCL nr. 15 / 2021privind Aprobarea modificării nivelului unei funcții publice de execuție și transformarea unei funcții contractuale de execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău2021/02/26
HCL nr. 14 / 2021privind Aprobarea alipirii imobil-teren, situat în intravilanul comunei Chiojdu, județul Buzău2021/02/26
HCL nr. 13 / 2021privind Concesionarea prin licitație publică deschisă a terenului neproductiv aparținând domeniului privat al comunei Chiojdu în suprafață de 1.500 mp, situat în extravilanul localității Chiojdu, tarla 73, parcelă 2498, comuna Chiojdu, având numărul cadastral 217962021/02/26
HCL nr. 12 / 2021privind Transformarea unei funcții publice de execuție vacantă din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Chiojdu, județul Buzău2021/01/29
HCL nr. 11 / 2021privind Aprobarea Stragegiei de achiziții publice a comunei Chiojdu pentru anul 20212021/01/29
HCL nr. 10 / 2021privind Aprobarea Rețelei școlare pentru anul școlar 2021-20222021/01/29
HCL nr. 9 / 2021privind Aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Chiojdu, județul Buzău, prin compartimentul de asistență socială, în anul 20212021/01/29
HCL nr. 8 / 2021privind Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, care vor fi realizate în anul 2021 de către beneficiarii venitului minim garantat2021/01/29
HCL nr. 7 / 2021privind Retragerea dreptului de folosință asupra terenului atribuit pentru construirea unei locuințe proprietate personală2021/01/29
HCL nr. 6 / 2021privind Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Chiojdu pentru perioada 2021-20272021/01/29
HCL nr. 5 / 2021privind Desemnarea noului reprezentant legal al comunei Chiojdu, județul Buzău, în implementarea proiectului „Asfaltare drum local în comuna Chiojdu, județul Buzău” prin Măsura 8/6B „Dezvoltarea satelor” lansat de GAL Valea Buzăului în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-20202021/01/29
HCL nr. 4 / 2021privind Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Chiojdu în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale  ale secretarului general al comunei Chiojdu, județul Buzău2021/01/29
HCL nr. 3 / 2021privind Aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Chiojdu pentru trimestrul IV al anului 20202021/01/29
HCL nr. 2 / 2021privind Aprobarea realizării Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele Chiojdu, Cătina și Calvini, județul Buzău”2021/01/15
HCL nr. 1 / 2021privind Aprobarea depunerii proiectului„Dotarea elevilor cu echipamente mobile IT de tipul tabletelor școlare si alte echipamente IT în cadrul unităților de învățământ de pe raza comunei Chiojdu, pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-Cov-2”, în cadrul Programul Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 2 – Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea e-educație2021/01/15

Comments are closed.